2014 අගෝස්තු 28 වන දින ඔබගේ කල දසාව

වෙළෙඳ ව්‍යාපාරිකයන්ට සුවිශේෂී දියුණුවක් ගෙනදිය හැකි අද දින රැකියා කටයුතුවලින් ශුභඵල ලබාගන්නා බව දන්නට ලැබේ. ආර්ථික අපහසුතා මගහැරී යන අතර දේපළ හෝ මුදල් සම්බන්ධ ගැටලුවක් විසඳා ගැනීමට හැකිවනු ඇත.

රැකිරක්ෂා ක්‍ෂේත්‍රයන්හි සාර්ථක ප්‍රතිඵල උදාකරගත හැකි අද දින වෙළෙඳ ව්‍යාපාරිකයන්ට වාසි දායක තත්ත්වයක් ගෙනදේ. ආදායම් මාර්ග වැඩිදියුණු වන අතර ආර්ථිකය උසස් මට්ටමක තබා ගැනීමට හැකිවන බව පෙනී යයි. ඔබේ අරමුණු සඵල කරගත හැකි දවසකි.

ඉඩකඩම් පිළිබඳ ආරවුල් ඇතිවීමට ඉඩ ඇති අද දින රැකියා කටයුතුවල පසුබෑමක් දක්නට ලැබේ. ව්‍යාපාරිකයන්ට ශුභදායකය. ආර්ථික අපහසුතා ගෙනදෙන අතර මිතුරන්ගෙන් කරදර බාධා ඇතිවිය හැකි දවසකි. පවු‍ලේ සමගියට බාධා ගෙනදීමේ වාතාවරණයක් පවතී.

අලුත් රැකියා බලා‍පොරොත්තු වන අයට ඉතා ශුභදායකය. රැකියාවල යෙදෙන අයට යහපත්ය. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරිකයන්ට එතරම් යහපත් නොවන බවත් ආර්ථික අපහසුතා මතුවිය හැකි බව පෙනී යයි. ගෙදරදොර කටයුතුවල සාර්ථකත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ගෘහ ජීවිතය වාසනාවන්තය.

රැකිරක්ෂා කටයුතුවලට වරින්වර බාධා ගෙනදීමේ ප්‍රවණතාවයක් පවතී. ව්‍යාපාරිකයන්ට පාඩු සිදුවන බව දක්නට ලැබේ. වාද විවාදවලට සම්බන්ධවීමෙන් හිත මිතුරන් අමනාපවීමට ඉඩ ඇති බව පෙන්නුම් කරන අතර ඔබ අපේක්ෂා කළ ණය මුදලක් ලබාගැනීමට හැකිවන දවසකි.

රැකියා තනතුරු මෙන්ම අනපේක්ෂිත වාසි උදාවිය හැකි අද දින තැන්පත් ධනය සංවර්ධනය කර ගැනීමට හැකිවන බව පෙනේ. රැකිරක්ෂා හා ව්‍යාපාර කටයුතුවලට ශුභදායක වන අතර දේපළ මිලට ගැනීමට හැකිවන දවසකි. යුග දිවිය සතුටින් ගත කිරීමට ඉඩ ලැබේ.

වෙළෙහෙළදාම් ආදියෙන් ලාභ ප්‍රයෝජන අත්වෙයි. රැකියා කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අවුල් සහගත තත්ත්වයක් ගෙනදිය හැකි අතර ආගම ධර්මය කෙරෙහි විශාල භක්තියකින් ක්‍රියා කරන බව දක්නට ලැබේ. උරුම හිමිකම් සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයකට මැදිවීමට ඉඩ ඇති දවසකි.

රැකියා කටයුතුවල නව මුහුණුවරක් ඇතිවේ. ව්‍යාපාරිකයන්ට යහපත්ය. අතමිට සරු වුවද ඉතිරි කිරීමට ඉඩක් නොලැබෙන බව පෙනී යයි. අද දින වියදම් වැඩි වුවද අමතර ආදායම් උදාවිය හැකි දවසකි. අධ්‍යාපන කටයුතුවල සතුටුදායක ප්‍රගතියක් දක්නට ලැබේ.

අද දින වෙළෙඳ ව්‍යාපාරිකයන්ට නොසිතූ ලාභ ලබාගත හැකි බව පෙන්නුම් කරයි. රැකියා ස්ථානයේ සතුටකින් යුතුව කටයුතු කිරීමට හැකිවන අතර ආදායම් තත්ත්වයේ සැලකිය යුතු වර්ධනයක් දක්නට ලැබේ. අධ්‍යාපන කටයුතුවලට ශුභදායක දවසකි. යුග දිවිය ප්‍රීතිමත්ය.

පවු‍ලේ දියුණුව සඳහා අතිරේක ආදායම් මාර්ගයක් විවෘත කර ගැනීමට හැකිවන අද දින රැකියා කටයුතුවල ප්‍රගතියක් දක්නට ලැබන අතර රැකියා අපේක්ෂකයන්ට යහපත් බව පෙනී යයි. රැකියා ස්ථානයේ හිතවතකු සමග වැදගත් රාජකාරී ගමනකට සහභාගි වන බව පෙන්නුම් කරයි.

රැකියාවේ අමතර වගකීම් භාරගැනීමට සිදුවන අද දින ආදායම් තත්ත්වය සතුටුදායක වන බව පෙන්නුම් කරයි. තැන්පත් ධනය වර්ධනය කර ගැනීමට හැකිවන අතර සිතේ සහනය උදාවන දවසකි. ඔබේ අපේක්ෂාවන් සාර්ථක කර ගැනීමට ඔබේ ඥාතියකුගේ සහයෝගය ලැබේ. ගෘහ ජීවිතය යහපත්ය.

අද දින ඔබ ඉදිරිපත් වන කටයුතුවලින් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබාගත හැක. රැකිරක්ෂා හා ව්‍යාපාර කටයුතුවලින් යහපත් ප්‍රගතියක් දක්නට ලැබෙන අතර ආර්ථිකය සතුටුදායක මට්ටමක පවත්වාගෙන යාමට හැකිවන බව පෙනී යයි. ගෙදරදොර සාර්ථකත්වයක් ගෙනදෙන දවසකි.